Họp Lãnh đạo khoa với Cố vấn học tập, cán bộ Văn phòng Khoa lúc 8h00 ngày 14/4/2016 tại Khoa