Thông báo Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ Bộ phận Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa năm 2016