KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020