Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của Liên chi đoàn Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa năm 2016