Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Trường Đại học Đồng Tháp