Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2016