Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016