Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 3 chào mừng ngày 30.4 và ngày 19.5 năm học 2015 - 2016