Thông báo về việc khám sức khỏe cho học sinh sinh viên các lớp cuối khóa năm học 2015-2016