Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015 - 2016