Thông báo thời gian xác nhận sổ ngoại trú học kỳ II năm học 2015 - 2016